Saturday, July 1, 2017

Quỳnh Như


Quỳnh Như, vẽ bởi ba Chơn, chì than trên giấy