Saturday, August 11, 2018

Tử sinh


Đôi khi sống cũng như không 

Đôi khi chết. Nỗi đợi mong mỗi ngày!


Nhiều khi sống. Nợ trần ai

Nhiều khi chết. Hết đêm dài thở than!


Có khi sớm dậy bàng hoàng

Sao không ngủ giấc muôn vàng thiên thâu?


Sống vì đâu. Chết về đâu?

Bước chân cô quạnh. Ngàn dâu mịt mùng!...


11.8.18