Saturday, April 29, 2017

30/4

Nguyễn Quang Chơn vẽ. Màu tổng hợp trên giấy plast