Friday, June 23, 2017

Nguyễn Quang Chơn

Tự vẽ NQC khi trái tim đập trở lại và về với trần gian