Wednesday, June 14, 2017

Tĩnh vật mùa hè


Sơn dầu trên canvas. NQC vẽ 6.17