Friday, January 13, 2017

Trần Hoài Thư


Trần Hoài Thư, bởi Chơn, một sát na. Như một lời tri ân. 

"Mắt xanh. Tóc bạc. Cái râu bạc..." (Nguyễn Trãi)

Sơn dầu trên giấy plast