Monday, August 13, 2018

Độc ẩm

Chiều rơi vàng vọt bên sông
Vói tay độc ẩm người không thấy người
Một ly này. rót cho tôi
Một ly nữa. rót cho người đã xa...
Một ly rót xuống ta bà
Cho quên đi. nỗi phồn hoa phố chiều!
Một ly rót tuổi buồn thiu
Với thân héo hắt với đời rã riêng
Một ly rót xoá u phiền
Em son môi lại. gói miền hương yêu
"Chiều chiều lại nhớ chiều chiều
Nhớ người quân tử khăn điều vắt vai..."
Một ly rót xuống trần ai
Nhắm con mắt lại, ngày mai, mai còn?  !...

NQC
8.8.18