Thursday, April 9, 2015

Thơ ĐINH CƯỜNG Khi nhìn tranh Nguyễn Quang Chơn vẽ mẹ

Mother by Chagall


Thuở mẹ ru
Mẹ ru con ngủ
Con ngủ trên mây
Con ngủ trên mây 

(Trịnh Công Sơn)

Gởi Lữ Quỳnh,

Nhắc mẹ bao giờ cũng cảm động
Cám ơn Chơn đã vẽ mẹ chung
Chiều xuân mẹ về bên thềm cửa
Hay cội anh đào nở mấy bông…

Virginia, April 8, 2015
Đinh Cường