Saturday, June 25, 2016

Chị Hy

       Chị Hy, sơn dầu trên bố
          Nguyễn Quang Chơn