Wednesday, June 8, 2016

Tĩnh vật hoa loa kèn

Hoa loa kèn. Sơn dầu trên bố


NQC