Wednesday, June 22, 2016

Hoa cẩm chướng

                  Sơn dầu trên bố
             Nguyễn Quang Chơn