Friday, January 9, 2015

Không đề

Em đâu phải kiếp tu hành
Nhưng nghèo đói quá nên thành thiền sư
Cơm canh thực thực hư hư
Chắp tay nhắm mắt tưởng như cơm gà
Nam mô Phật A di đà!!!