Sunday, June 28, 2015

Bon voyage, Nguyễn Quang Chơn

Để nhớ Chơn
màu café trên giấy gói bánh
Starbucks June 24, 2015 – đinhcường

Thứ sáu bạn về. tôi nhớ bạn
mới hay mới gặp rồi chia xa

chuyến bay đường dài. ngủ
trên tầng mây trắng. bạn nhớ
gì những giây phút bên nhau
sáng ra Starbucks ngồi tôi ngỡ

ly Chivas còn long lanh…
thứ sáu bạn về. tôi nhớ bạn
cho tôi thăm nắng ấm SàiGòn
cho tôi thăm chút gió Sông Hàn

và thăm tấm lòng vô lượng Minh Tâm.

Virginia, June 24, 2015
Đinh Cường


Nguyễn Quang Chơn
qua trí nhớ Đinh Cường