Thursday, July 25, 2013

Mưa bóng mây,

Em đi qua phố một mình,

Bóng mây thấy được, cố tình làm mưa,

Cơn mưa mây giữa ban trưa,

Hạt rơi cây cỏ, hạt vừa tóc em…

 

Em đi qua phố nhẹ tênh,

Như mây một bóng lênh đênh cuối trời,

Mây đi, em cũng đi rồi,

Mái hiên em nấp, còn tôi một mình,

 

Hết mưa, trưa cũng buồn tênh!....

 

1994, Hà nội,

Chơn