Wednesday, July 3, 2013

Xếp lại,


Về thu xếp lại, ngày trong nếp ngày, ngậm ngùi ôi đá cũng thương thay…(TCS)

Về thu xếp lại tuổi người,
Về thu xếp lại bóng đời tịch liêu,
Không gian kia đã về chiều,
Về thu xếp lại, tôi ngồi với tôi,…

Còn kia vệt nắng bên đồi,
Ngoài kia vó ngựa tiếng rời rạc qua!
Lặng yên trong cõi ta bà,
Tôi ngồi xếp lại mặn mà thủy chung.

Hôn em mặn nhạt cuối cùng,
Môi khô mắt héo muôn trùng lòng nhau!...
Nắng mưa mưa nắng một màu,
Về thu xếp lại niềm đau. Chập chùng…

8.12, tặng P Dũng

Nguyễn Quang Chơn